Authors: Ilić, Nina
Dimitrievska, Dragana
Veličkovska, Ivana 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Bibliometrijska analiza naučno-istraživačkog rada Tehničkog fakulteta u Boru u periodu 1996-2015
Journal: Engineering Management – The International Student Journal for Theory and Practice of Management Science
Volume: 2
Issue: 1
First page: 1
Last page: 14
Issue Date: 2016
Rank: M50
ISSN: 2466-2860
URL: https://menadzment.tfbor.bg.ac.rs/english/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Engineering-management-2-1-2016.pdf
Abstract: 
Bibliometrijska analiza je jedan od najboljih pokazatelja naučne produktivnosti. U ovom radu prikazana je detaljna analiza publikovanih radova nastavno-naučnog kadra Tehničkog fakulteta u Boru. Analiziranjem broja publikacija može se izvesti zaključak o doprinosu nastavnog kadra nauci u periodu od 1996. do 2015. godine. Istraživanje se bazira na pretrazi Scopus-a, dok su podaci o broju i zvanju zaposlenih istraživača preuzeti sa sajta fakulteta. Bitno je napomenuti da su evidentirani radovi objavljeni u naučnim časopisima sa JCR liste, dok saopštenja na konferencijama i naučnim skupovima nisu uključena. U izučavanju naučnih dostignuća korišćeno je nekoliko bibliometrijskih pokazatelja, kao što su ukupan broj radova u posmatranom periodu, ukupan broj publikacija po studijskim programima, raspodela naučnih radova prema zvanjima zaposlenih i dr. Rezultati ovog istraživanja osim uvida u naučni rad i doprinos profesora Tehničkog fakulteta u Boru mogu biti veoma korisni i prilikom rangiranja visokoškolskih ustanova u Srbiji.
Keywords: Bibliometrijska analiza | naučni doprinos | publikacija | JCR (Journal Citation Reports)
Publisher: Technical faculty in Bor

Show full item record

Page view(s)

47
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.