Authors: Cajić, Milan 
Affiliations: Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Title: Parcijalne diferencijane jednačine u kontinuum teoriji krivolinijskih dislokacija
First page: 5
Last page: 10
Conference: Simpozijum Matematika i primene, Beograd, 2011
Issue Date: 2012
Rank: M63
ISBN: 978-86-7589-093-5
Abstract: 
U radu će biti prikazana primena parcijalnih diferencijalnih jednačina u kontinuum teoriji krivolinijskih dislokacija. Ovde prikazana teorija je samoodrživa i oslanja se na gustinu dislokacija kao osnovni parametar za opisivanje defekta u kristalnim materijalima. Prikazane su kinematičke evolucijske jednačine u kojima je gustina dislokacija u skalarnom obliku za slučaj jedne ravni klizanja. U drugom delu rada prikazani su rezultat numeričke simulacije primenom metode konačnih elemenata i izvođenje slabe forme parcijalnih diferencijalnih jednačina, uz definisane granične i početne uslove. Rezultat će biti prikazan na konfiguracionom modelu cilindra.
Publisher: Matematički fakultet u Beogradu
Zavod za udžbenike u Beogradu
Project: Dynamics of hybrid systems with complex structures. Mechanics of materials. 

Show full item record

Page view(s)

29
checked on May 9, 2024

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.